English Vocabulary|Geographical place names

English Vocabulary|Geographical place names

The list of Geographical place names.Learning english vocabulary easy way.

 

Afghanistan /æfgænɪstæn, -stɑn/

Africa /æfrɪkə/

Albania /ælbeɪniə/

Algeria /ældʒɪəriə/

American Samoa /əmerɪkən səmoʊə/

Andorra /ændɔrə/

Angola /æŋgoʊlə/

Antarctica /æntɑrktɪkə/

Antigua and Barbuda /æntigə ənd bɑrbudə/

the Arctic /ði ɑrktɪk/

Argentina /ɑrdʒəntinə/

Armenia /ɑrminiə/

Asia /eɪʒə/

the Atlantic /ði ətlæntɪk/

Australia /ɔstreɪlyə/

Austria /ɔstriə/

Azerbaijan /

Barbados /bɑrbeɪdoʊs/

Belarus /belərʊs, byɛl-/

Belgium /beldʒəm/

Belize /bəliz/

Benin /bɛnin/

Bhutan /butɑn/

Bolivia /bəlɪviə/

Bosnia and Herzegovina /bɒzniə ənd hɜrtsəgoʊvinə/

Botswana /bɒtswɑnə/

Brazil /brəzɪl/

Brunei /brunaɪ/

Bulgaria /bʌlgeəriə/

Burkina-Faso /bərkinəfæsoʊ/

Burma /bɜrmə/

Burundi /bərʊndi/

Cambodia /kæmboʊdiə/

Cameroon /kæmərun/

Canada /kænədə/

Cape Verde /keɪp vɜrd/

the Caribbean /ðə kærɪbiən, kərɪbiən/

the Central African Republic /ðə sεntrəl æfrɪkən rɪpʌblɪk/

Chad /tʃæd/

Chile /tʃɪli/

(the People’s Republic of) China /(ðə pipəlz rɪpʌblɪk əv) tʃaɪnə/

Colombia /kəlʌmbiə/

Comoros /kɒməroʊz/

(the Republic of) Congo /(ðə rɪpʌblɪk əv) kɒŋgoʊ/

(the Democratic Republic of) Congo /(ðə dεməkrætik rɪpʌblɪk əv) kɒŋgoʊ/

Costa Rica /kɒstə rikə/

Côte d’Ivoire /koʊt divwɑr/

Croatia /kroʊeɪʃə/

Cuba /kyubə/

Cyprus /saɪprəs/

the Czech Republic /ðə tʃek rɪpʌblɪk/

Denmark /dεnmɑrk/

Djibouti /dʒɪbuti/

Dominica /dɒmɪnikə, dəmɪnɪkə/

the Dominican Republic /ðə dəmɪnɪkən rɪpʌblɪk/

East Timor /ist timɔr/

Ecuador /ekwədɔr/

Egypt /idʒɪpt/

El Salvador /ɛl sælvədɔr/

England /ɪŋglənd/

Equatorial Guinea /ekwətɔriəl gɪni/

Eritrea /erɪtriə/

Estonia /ɛstoʊniə/

Ethiopia /iθioʊpiə/

Europe /yʊərəp/

Fiji /fidʒi/

Finland /fɪnlənd/

France /fræns/

Gabon /gæbɔn/

Gambia /gæmbiə/

Georgia /dʒɔrdʒə/

Germany /dʒɜrməni/

Ghana /gɑnə/

Great Britain /greɪt brɪtən/

Greece /gris/

Greenland /grinlənd/

Grenada /grɪneɪdə/

Guatemala /gwɑtəmɑlə/

Guinea /gɪni/

Guinea-Bissau /gɪnibɪsaʊ/

Guyana /gaɪɑnə/

Haiti /heɪti/

Holland /hɒlənd/

Honduras /hɒndʊərəs/

Hungary /hʌŋgəri/

Iceland /aɪslənd/

India /ɪndiə/

Indonesia /ɪndəniʒə/

Iran /ɪrɑn. ɪræn/

Iraq /ɪrɑk, ɪræk/

(the Republic of) Ireland /(ðə rɪpʌblɪk əv) aɪərlənd Israel /ɪzreɪəl/

Italy /ɪtəli/

Jamaica /dʒəmeɪkə/

Japan /dʒəpæn/

Jordan /dʒɔrdən/

Kazakhstan /kæzækstæn, kɑzɑkstɑn/

Kenya /kεnyə/

Kiribati /kɪrɪbɑti/

Kuwait /kuweɪt/

Kyrgyzstan /kɪərgɪstæn, -stɑn/

Laos /laʊs/

Latvia /lætviə, lɑt-/ Lebanon /lebənɒn, -nən/

Lesotho /ləsoʊtoʊ/

Liberia /laɪbɪəriə/

Libya /lɪbiə/

Liechtenstein /lɪktənstaɪn/

Lithuania /lɪθueɪniə/

Luxembourg /lʌksəmbɜrg/

Macedonia /mæsidoʊniə/

Madagascar /mædəgæskər/

Malawi /məlɑwi/

Malaysia /məleɪʒə/

the Maldives /ðə mɔldivz/

Mali /mɑli/

Malta /mɔltə/

the Marshall Islands /ðə mɑrʃəl aɪləndz/

Mauritania /mɒrɪteɪniə/

Mauritius /mərɪʃəs/

the Mediterranean /ðə medɪtəreɪniən/

Mexico /meksɪkoʊ/

Micronesia /maɪkrəniʒə/

Moldova /mɔldoʊvə/

Monaco /mɒnəkoʊ/

Mongolia /mɒŋgoʊliə/

Montenegro /mɒntɪnεgroʊ, -nigroʊ/

Morocco /mərɒkoʊ/

Mozambique /moʊzæmbik/

Myanmar /myɑnmɑr/

Namibia /nəmɪbiə/

Nauru /nɑuru, naʊru/

Nepal /nɪpɔl, -pɑl/

the Netherlands /ðə neðərləndz/

New Zealand /nu zilənd/

Nicaragua /nɪkərɑgwə/

Niger /naɪdʒər, niʒeər/

Nigeria /naɪdʒɪəriə/

Northern Ireland /nɔrðərn aɪərlənd/

North Korea /nɔrθ kəriə/

Norway /nɔrweɪ/

Oman /oʊmɑn/

the Pacific /ðə pəsɪfɪk/

Pakistan /pækɪstæn, pɑkɪstɑn /

Panama /pænəmɑ/

Papua New Guinea /pæpyʊə nu gɪni/

Paraguay /pærəgwaɪ, -gweɪ/

Peru /pəru/

the Philippines /ðə fɪləpinz/

Poland /poʊlənd/

Portugal /pɔrtʃəgəl/

Puerto Rico /pwertə rikoʊ, pɔrtə/

Qatar /kɑtɑr, kətɑr/

Romania /roʊmeɪniə/

Russia /rʌʃə/

Rwanda /ruɑndə/

St Kitts and Nevis /seɪnt kɪts ənd nivɪs/

St Lucia /seɪnt luʃə/

St Vincent and the Grenadines /seɪnt vɪnsənt ənd ðə grenədinz, grεnədinz /

Samoa /səmoʊə/

San Marino /sæn mərinoʊ/

São Tomé and Principe /saʊ təmeɪ ənd prɪnsɪpeɪ/

Saudi Arabia /saʊdi əreɪbiə/

Scotland /skɒtlənd/

Senegal /senigɔl/

Serbia /sɜrbiə/

the Seychelles /ðə seɪʃelz/

Sierra Leone /sieərə lioʊn/

Singapore /sɪŋəpɔr/

Slovakia /sloʊvɑkiə, -væk-/

Slovenia /sloʊviniə/

the Solomon Islands /ðə sɒləmən aɪləndz/

Somalia /səmɑliə/

South Africa /saʊθ æfrɪkə/

South Korea /saʊθ kəriə/

Spain/speɪn/

Sri Lanka /sri lɑŋkə, læŋkə, ʃri/

Sudan /sudæn/

Suriname /sʊərɪnɑm, -næm/

Swaziland /swɑzilænd/

Sweden /swidən/

Switzerland /swɪtsərlənd/

Syria /sɪəriə/

Taiwan /taɪwɑn/

Tajikistan /tɑdʒikɪstæn, -stɑn/

Tanzania /tænzəniə/

Thailand /taɪlænd/

Togo /toʊgoʊ/

Tonga /tɒŋgə/

Trinidad and Tobago /trɪnɪdæd ənd təbeɪgoʊ/

Tunisia /tunɪʒə/

Turkey /tɜrki/

Turkmenistan /tɜrkmenɪstæn, -stɑn/

Tuvalu /tuvəlu/

Uganda /yugændə, ugɑndə/

Ukraine /yukreɪn/

the United Arab Emirates /ði yunaɪtɪd ærəb εmirəts/

the United Kingdom /ði yunaɪtɪd kɪŋdəm/

the United States of America /ði yunaɪtɪd steɪts əv əmerɪkə/

Uruguay /yʊərəgweɪ, -gwaɪ/

Uzbekistan /ʊzbekɪstæn, -stɑn/

Vanuatu /vɑnuɑtu/

the Vatican City /ðə vætɪkən sɪti/

Venezuela /vεnɪzweɪlə/

Vietnam /vyεtnɑm, -næm/

Wales /weɪlz/

Yemen /yεmən/

Zambia /zæmbiə/

Zimbabwe /zɪmbɑbweɪ/

æzərbaɪdʒɑn/

the Bahamas /ðə bəhɑməz/

Bahrain /bɑreɪn/

Bangladesh /bæŋglədeʃ/